19 – 21 July 2023 (Wed – Fri)
China National Convention Center (CNCC)
Beijing, China

Zeng Jian Qiu 曾剑秋 July

Xu Lu Ming 许璐明 July

Wang Jianmin 王建民 July

Hai Wei 海巍 July

Cai Zhiming 蔡志明 July

Shi Da Fei 史达飞 July

Xun Liang July

William Wang 王智卓 July

Steven Zhong July

Simon Peng July